Gwarancja i zwroty

Gwarancja i Reklamacja

Wstęp


Główne założenia firmy Anneks s.c. postulują bezpieczne zakupy Klientów z gwarancją dostarczenia towaru na czas, możliwości zrezygnowania z zakupu bez podania przyczyny, możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności z umową, możliwości reklamowania towaru w okresie gwarancji i wreszcie możliwości wymiany towaru na inny, w momencie, gdy wybrany przedmiot przez kupującego nie spełni oczekiwań. Dajemy ponadto zapewnienie, iż w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości ze strony Klienta, służymy pełną informacją o statusie przyjętych zamówień, a także o sposobach rezygnacji z zakupu lub reklamacji towaru.


I. Odstąpienie od umowy


Wzór odstąpienia od umowy


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 10 dni licząc od daty odbioru towaru, jest gwarantowane przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) i polega na złożeniu stosownego oświadczenia woli w wyżej wymienionym terminie, a następnie na wysłaniu towaru na własny koszt w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.


Zwracany towar powinien być w niezmienionym stanie bez śladów użytkowania, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, wraz z paragonem lub kopią faktury. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.


Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Koszty operacji bankowych (ok. 1.50 zł) nie podlegają zwrotowi. Od produktów wysyłanych gratis (dostawa w cenie towaru), odejmuje się koszty wysyłki. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych.


1. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem (zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera) oraz z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Anneks s.c. i autoryzowana sieć serwisowa zastrzegają sobie prawodo odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku dokumentów,o których mowa powyżej, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numerseryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.
2. Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy Anneks lub Autoryzowanej Stacji Serwisowej.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia;
b) części zamiennych (części przewidzianych do okresowej wymiany, takich jak nie ładowane baterie, zużyte gumowe części i itp.);
c) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniemsię z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;
d) uszkodzeń produktu będących następstwem używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli:
- używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
- nieudanej instalacji lub nie użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji producenta dotyczących instalacji lub użytkowania,
- nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi prawidłowego serwisowania,
- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nie będące pracownikami Anneks sc lub autoryzowanej sieci serwisowej;
- zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody Annesk sc takich jak zmiana parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi,
- zaniedbania;
- wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innychsubstancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia,promieniowania,wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.
- modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;
-Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu.


Wyłączenia i ograniczenia


Za wyjątkiem powyższych postanowień, Anneks sc nie udziela gwarancji (wyrażonych,
domniemanych, statutowych lub innych) dotyczących jakości produktów
lub zintegrowanego, lub dołączonego oprogramowania, jego wydajności,
dokładności, niezawodności, przydatności do konkretnego zastosowania albo innych.
Jeśli powyższe wyłączenie nie jest dopuszczone lub w pełni dopuszczone przez
obowiązujące prawo, eurosat zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ogranicza swoje
umowy gwarancyjne do maksymalnych granic dopuszczonych przez obowiązujące
prawo. Jakakolwiek gwarancja, która nie podlega pełnemu wyłączeniu, zostanie
ograniczona (do granic dopuszczonych przez obowiązujące prawo) na okres
ważności niniejszej gwarancji.
Jedynym zobowiązaniem Anneks sc, według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana
produktów zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Anneks sc nie odpowiada za straty
lub zniszczenia związane z produktami, serwisem, gwarancją lub inne, łącznie
ze – stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi – kwotą zapłaconą za produkt –
stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu
lub innych związanych z nim produktów – pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą
lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata
lub zniszczenie odnosi się do:
1. pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów
z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego
do naprawy do Annesk sc lub Autoryzowanej Sieci Serwisowej, co spowodowało przestój,
stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;


Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem
i innymi szkodami, złamaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz
ścisłą odpowiedzialnością (nawet, jeśli Anneks sc lub członek autoryzowanej sieci
serwisowej został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód). Jeśli
wyłączenie odpowiedzialności nie jest dopuszczone lub w pełni dopuszczone przez
obowiązujące prawo, Anneks sc zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ograniczenia
swojej odpowiedzialności do maksymalnych granic dopuszczonych przez
obowiązujące prawo. Na przykład, niektóre kraje zabraniają wyłączania
lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikłe z zaniedbania, rażącego
zaniedbania, świadomego działania na szkodę, złej woli i podobnych działań.
Odpowiedzialność Anneks sc według gwarancji w żadnym razie nie może przekroczyć
kwoty będącej ceną tego produktu, lecz jeśli obowiązujące prawo dopuszcza jedynie
ograniczenia większej odpowiedzialności, większe ograniczenia obowiązują.


Twoje prawa statutowe
Konsumenci mają prawne (statutowe) prawa według obowiązujących przepisów
krajowych dotyczących sprzedaży produktów konsumenckich. Niniejsza gwarancja
na sprzedany produkt konsumencki nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową Anneks sc.


Anneks sc
42-300 Myszków
ul.Pułaskiego 37
tel 608653595, 34 3138924

Kategorie

Wysyłamy w ciągu 24h!!

Wysyłamy w ciągu 24h!!
Wysyłamy zamówiony towar w ciągu 24h!!! Szybka i bezpieczna przesyłka dzięki współpracy z firma kurierską SIÓDEMKA

Warto wiedzieć

PROMOCJA 1+2=4
U nas 1+2=4!! Przy zakupie trzech głośników GŁ.FSB82A065-0601(16) , czwarty dostaniesz od nas w prezencie. Uzupełnij swoje zapasy już dziś. Nie przegap okazji!
Nowe GŁOSNIKI
Nowe produkty w dziale głośniki.
Zapoznaj sie z nową ofertą
Sklep internetowy www.sklepy-internetowe.pl, stworzenie www.aptus.pl
Mój koszyk: 0,00 pln (0szt.)